Webmail

E-mail:

Jelszó:

Ügyfélkapu

Felhasználónév:

Jelszó:

Elfelejtett jelszó

Adatvédelem

Adatvédelmi szabályzat

 

A speedpc.hu weboldal üzemeltetője, az Számkör 2002 Bt. (továbbiakban: adatkezelő) ezúton kijelenti, hogy:


A weboldal üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és a személyes adatait, az adatkezelés során az információ önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.


 
A weboldal üzemeltetője:


Cégnév: Számkör 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 1204 Budapest, Ady E. u. 110.

Adószám: 21408795-1-43

Cégjegyzékszám: 01-06-785418

 

Ügyfélszolgálat


Munkanapokon 8-16h között

Telefon: +36 1 445 4321

Mobil: +36 20 965 9642

Fax: +36 1 445 2234

E-mail: info@speedpc.hu

Felelős vezető: Fodróczy Szilárd
 
 

Társaságunk a 2011. évi. CXII. tv. (Infotv.) rendelkezései alapján az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot alkotja:  I. A szabályzat célja

Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) meghatározza a Társaság adatkezelésének rendjét, a személyes adatok forrását, az adatok nyilvántartásának rendjét, biztosítja az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményének érvényesülését és szabályozza az ehhez kapcsolódó felelősségi köröket.

A Szabályzat célja továbbá a Társaság informatikai rendszerén belül kezelt adatok, védelem alá eső dokumentációk kezelésének, védelmének, őrzésének szabályozása, valamint a Társaság informatikai berendezései, azokon futó szoftverei (továbbiakban röviden: eszközök) használatának, védelmének szabályozása.

 


II. A Társaság adatkezelése az alábbi jogszabályok alapján történik

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről.

 


III. A szabályzat hatálya

A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság minden munkavállalójára, a Társasággal szerződéses alvállalkozói jogviszonyban álló természetes személyre és gazdasági társaságra. Kiterjed továbbá a Társaság működése során minden olyan adatkezelésre, adatfeldolgozásra, amely személyes adatra, esetlegesen jogvédelem alatt álló adatra vonatkozik. A Társaság működéséhez kapcsolódó minden informatikai eszközre, szoftverre, dokumentációra.

 


IV. A szabályzat időbeli hatálya

A Szabályzat 2017. május 15-én lép hatályba, határozatlan időre.

 


V. Értelmezések

Személyes adat: Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: ügyfél) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az ügyfélre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az ügyféllel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, lakcím, levelezési- illetve egyéb címadat, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi; adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

Adattovábbítás: Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

Adatmegsemmisítés: Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatállomány: Az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége;

Felhasználó:  Olyan a Társaság alkalmazásában vagy alvállalkozói szerződésben álló személy, aki szerződéses keretek között a Társaság rendszeréhez hozzáfér, az ott található személyes adatokat kezeli, használja.

Ügyfél: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki szerződéses kapcsolatban áll a Társasággal és számára szolgáltatást nyújt;

Kapcsolattartó:Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az ügyféllel, de az ügyfél szolgáltatásaihoz, személyes adataihoz különböző jogköröket birtokol: Technikai kapcsolattartó, Adminisztratív kapcsolattartó, Pénzügyi kapcsolattartó

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az ügyféllel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;


VI. A Társaság 2011. évi CXII. tv. hatálya alá tartozó tevékenységének meghatározása

A Társaság ügyfelei a Társaság szolgáltatásait szolgáltatási szerződés megkötése után veheti igénybe.

A Társaság ügyfelei részére az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

 • Domain szolgáltatás
 • Webtárhely szolgáltatás
 • Weboldal fejlesztés
 • Tanúsítvány kiállítás
 • Szerverelhelyezés, Fizikai és Virtuális szerverbérlet
 • Internet kapcsolat biztosítása szerverteremben elhelyezett fizikai és virtuális eszközöknek
 • Rendszergazdai szolgáltatások
 • E-mail szolgáltatás

A Társaság szolgáltatásokhoz köthető adatkezelési céljait és szabályait az ügyfél a szolgáltatási szerződésekben ismerheti meg.


VII. Adatbiztonság

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.


VIII. Az ügyfelek jogai és érvényesítésük

Az ügyfél kérelmezheti a Társaságnál

    tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
    személyes adatainak helyesbítését, valamint
    személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az ügyfél kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az ügyfél általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 45 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

Az ügyfél tájékoztatását a Társaság csak az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy helyi önkormányzati pénzügyi érdekből, valamint az ügyfél vagy mások jogainak védelme érdekében tagadhatja meg. A Társaság köteles az ügyféllel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni.

A személyes adatot törölni kell,

    ha kezelése jogellenes;
    az ügyfél kéri;
    az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
    azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a Társaság zárolja a személyes adatot, ha az ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ha a Társaság az ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Társaság tájékoztatja az ügyfél a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


IX. Bírósági jogérvényesítés

Az ügyfél a jogainak megsértése esetén a Társaság ellen bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Társaság köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az ügyfél választása szerint - az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


X. Az adatkezelést végzők köre és jogosultságai

Az adatkezelésben résztvevők a munkájuk során kötelesek betartani az adatvédelmi jogszabályokat.

Az adatkezelést, adatfeldolgozást végzők a kezelt adatokat, a jogosultságtól eltérő módon senkinek nem adhatnak át, azokról információt nem szolgáltathatnak. A Társaság részére ügyfelei által átadott személyes adatokhoz és az ezek alapján létrehozott adatbázishoz közvetlen hozzáféréssel kizárólag a Társaság munkavállalói rendelkeznek.

Társaság ügyvezetője Jogosult a Társaság dokumentumainak, adatainak kezelésére. Jogosult az adattovábbításban, adattárolásban, adatfeldolgozásban szereplő valamennyi adatba betekinteni, elemzés céljából tovább feldolgozni. Adatokat továbbítani.
Rendszergazda Jogosult az adatokról biztonsági és archiválási másolatok létrehozására, tárolására.
Programozó Jogosult az adatok kezeléséhez szükséges adatállományok létrehozására, az elemzésekhez, lekérdezésekhez, adattovábbításhoz szükséges adatok kezelésére, programok, átmeneti állományok létrehozására.
Ügyfélszolgálati munkatárs Jogosult a feladatkörébe tartozó adatok feldolgozására, számítógépre vitelére, az ügyféllel kötött szerződések keretein belül, és a Társaság előírásai szerint, melynek vezetőivel szükség szerint egyeztetve az egyes ügyekben az adatkezeléssel kapcsolatos döntések meghozatalára, műveletek elvégzésére.XI. A Társaság alkalmazottainak és alvállalkozóinak kötelességei

A Társaság munkavállalói a Társaság számítógépes infrastruktúráját csak rendeltetésszerűen használhatják.

Az eszközöket csak a munkaköri, feladatköri leírásban részletezett tevékenységekre használhatják.

A felhasználóknak az általuk karbantartott adatokat, fájlokat és adatbázisokat védeniük kell technikai és egyéb hibákból eredő károsodás ellen.

Az adatfájlokat, dokumentumokat és adatbázisokat az adathordozó sérülésének veszélye miatt több különböző adathordozón kell tárolni.

A felhasználónak rendszeresen vírusellenőrzést kell végrehajtani.

Meghibásodás esetén a rendszergazdát értesíteni kell.


XII. Az adatkezelési rendszer behatolás elleni, illetve vírusvédelme

Központi rendszer

A központi rendszert a külső behatolások ellen a Rendszergazda által folyamatosan frissített tűzfal védi.

A levelezési rendszert külön naponta frissített vírusirtó védi.

A központi rendszert központi, naponta frissülő vírusirtó védi. A forgalmat folyamatosan ellenőrzik.

A hálózati jelszavakat úgy kell megválasztani, hogy azokat ne lehessen kitalálni (a jelszó nem lehet nyelvhelyesen leírt, értelmes szó vagy nem kötődhet a felhasználó személyéhez);

 • A jelszavakat nem szabad mások tudomására hozni
 • A jelszavakat ajánlatos legalább háromhavonta cserélni;
 • A hálózatba beléptetett terminált, munkaállomást nem szabad kilépés nélkül elhagyni
 • A felhasználónak tilos más felhasználók erőforrásait illetéktelenül használni;
 • Tilos a hálózati erőforrásokat védő technikai korlátozások feltörése, más felhasználók jelszavainak megszerzése;
 • Tilos a rendszer, és más felhasználók adatait, fájljait – engedély nélkül - másolni, törölni vagy módosítani.

Egyedi gépek
A gépeken vírusirtó és behatolás védő szoftver van. A központi rendszerre kapcsolódva a központi vírusirtó is aktiválódik. A gépeken kritikus adatok (személyi, az Társaság működésére vonatkozó) állományok csak átmenetileg tárolhatók. A szükséges feladatok elvégzése után az adatokat a hálózatra kell menteni.Cookiek

 

Ahogy a legtöbb weboldalon, úgy speedpc.hu weboldalon is használunk cookie-kat, melyek többek között statisztikai célú (nem személyhez kötött) információt gyűjtenek, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.


Oldalunkon alapvetően két féle cookie-t használunk:

Session cookie-k

Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása

Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

 
Google Analytics cookie-k

Adatkezelés célja: Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.

A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Tiltás Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Bővebb információk: Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

 

 

HotJar használata

 

Annak érdekében, hogy a Webhelyet felhasználóink elvárásaihoz tudjuk igazítani, a Hotjar Ltd. rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használjuk. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a Webhely látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem.

Ezzel összefüggésben az Ön böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out

 

 

Jogorvoslati lehetőségek


Az oldal látogatója az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait