BOMBA ÁR! .hu domain regisztráció 1.189Ft+ÁFA

Ajánlatunk 2024.07.31.-ig érvényes!

Webmail

E-mail:

Jelszó:

Ügyfélkapu

felhasználónév vagy e-mail cím:

jelszó:

Elfelejtett jelszó

Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

webhosting szolgáltatásra és domain regisztrátori tevékenységre

Hatályos: 2022.08.30-tól

 

 Tartalomjegyzék

A tájékoztató
Az Adatkezelő
Az adatkezeléshez kapcsolódó jogszabályok
Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama és az adatok megismerésére jogosult személyek

-> Ajánlatkéréshez, igényfelmérő kitöltéséhez kapcsolódó adatkezelés
-> Domain regisztrációhoz, tárhely rendeléshez kapcsolódó adatkezelés
-> Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés
-> Panaszkezeléshez, ügyfélszolgálati ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés
-> Nyilvánosként feltöltött adatok-

Adatbiztonsági intézkedések
Adatokhoz való hozzáférés
Adattovábbítás
Cookie-k
Ügyfelek jogai és érvényesítésük
Hatályos jog, egyéb rendelkezések

 

 

 Ez a tájékoztató a SPEEDPC INFORMATIKA (honlap: www.speedpc.hu, cím: 1181 Budapest, Havanna u. 8. Cégnév: Webkomfort Kft.) látogatói, ügyfelei által megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi információt tartalmazza abból a célból, hogy az Ön személyes adatainak és hozzájárulásának megadását megelőzően teljes mértékben tisztában legyen az adatkezelés céljával és feltételeivel, az azzal kapcsolatos kockázatokkal és garanciákkal, valamint az Önt megillető jogosultságokkal (továbbiakban: „Tájékoztató”).

 

 

Az Ön által megadott személyes adatok kezelője:

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Név: Webkomfort Kft.
Székhely: 1181 Budapest, Havanna u. 8.
Adószám: 25089448-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-199115
+36 1 445 4321
info@speedpc.hu
Weboldal: www.speedpc.hu

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy e-mailben küldheti meg az info@speedpc.hu e-mail címre, melyre késedelem nélkül, de maximum 30 napon belül válaszolunk.

 

Tárhely szolgáltató adatai
A Webkomfort Kft. weboldalai számára a tárhelyet saját szolgáltatási infrastruktúráján belül biztosítja, az elérhetőségek megegyeznek az Adatkezelő neve, elérhetőségei pontban szereplő adatokkal.

 

 

Az adatkezelés elsődleges alapjául szolgáló jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) – jelen tájékoztatás annak 13. cikke alapján történik
 • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről („Eker törvény”)

 

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA, AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULT SZEMÉLYEK

 

A jelen adatkezelési szabályzat és tájékoztató (a továbbiakban az Adatkezelési Tájékoztató) összefoglalja, hogy az Adatkezelő az általa üzemeltetett https://www.speedpc.hu  címen elérhető weboldal (a továbbiakban a Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban Felhasználó vagy Ön) személyes adatait hogyan és mire gyűjti, használja fel és hogyan védi. A jelen Adatkezelési Tájékoztató csak természetes személyek személyes adatainak kezelésére terjed ki.

Az Adatkezelési Tájékoztató meghatározza:

 • az adatkezelő személyét,
 • az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatainak körét,
 • az adatok kezelésének jogalapját,
 • az adatkezelés módját (ide értve az Adatkezelő általi hozzáférést, illetve a harmadik személyeknek történő adattovábbítást és átadást is),
 • az adatkezelés célját,
 • az adatkezelés idejét, továbbá
 • az adatvédelem és az adatbiztonság követelményeit és
 • a Felhasználói jogérvényesítés módjait.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató magyar nyelven íródott

 

 

Ajánlat kérés, igényfelmérő

Kinek az adatait kezeljük?
A cégünktől ajánlatot kérők adatait

Miért kezeljük ezeket az adatokat (jogalap)?
Adatkezelő az Igényfelmérőn keresztül, vagy ajánlatkérő e-mail formájában Ön által megadott személyes adatokat személyre szóló ajánlat kiküldése céljából használja fel az Ön által megadott kritériumoknak megfelelően.

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat?
Nem tudunk Önnek egyedi ajánlatot biztosítani

Adatok törlésének módja
Bármikor kérheti e-mailben (info@speedpc.hu) a tárgykörben tárolt személyes adatai törlését

A kezelt személyes adatok köre (a felvett személyes adat típusa,az  adatfelvétel indokával)
Az Ön neve / Az Ön azonosításához szükséges
Az Ön email címe / A kapcsolattartáshoz szükséges
Az Ön telefonszáma / Amennyiben az ajánlatkéréssel kapcsolatban további egyeztetést látunk szükségesnek, vagy az Ön által megadott e-mail címről visszapattan a levelünk, úgy ezen a számon fogjuk keresni
Az Igényfelmérőben feltett további kérdések személyes adatot nem tartalmaznak
Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés weboldal készítésre vonatkozó szerződés megkötését megelőzően  személyre szóló ajánlat elkészítéséhez és megküldéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek b) pont].
Az adatkezelés időtartama
Az Ön által megadott személyes adatokat elektronikus levél formájában kapjuk meg és kezeljük. A válaszadást követő 60 nap elteltével töröljük levelezőrendszerünkből
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Az Ön által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő közvetlen irányítása alatt álló munkatársai férhetnek hozzá munkaköri feladataik ellátása érdekében, akik az adatokat az Adatkezelőnél mindenkor hatályos belső szabályoknak és eljárásrendnek megfelelően, bizalmasan kezelik.

 

 

Domain regisztrációhoz, tárhely rendeléshez kapcsolódó adatkezelés

Kinek az adatait kezeljük?
A weboldalon keresztül Megrendelést leadó felhasználók adatait

Miért kezeljük ezeket az adatokat (jogalap)?

Megrendelésének feldolgozása és teljesítése, továbbá .hu domain regisztráció esetén eleget kell tennünk a DRSZ szerinti, a WHOIS (domain regisztrálók adatait tartalmazó weben közzétett adatbázis, ideértve a törlés előtti nyilvános meghirdetést is) adatok lekérésére vonatkozó kötelezettségünknek. Minden megadandó adat a Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) szerint kötelezően megadandó, illetve a WHOIS-ban szerepel.

A .hu legfelső szintű domain regisztrációval és fenntartással kapcsolatos Nyilvántartói adatkezelésről itt talál teljes körű tájékoztatást: http:/www.domain.hu/adatkezeles

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat?

Ezen adatok megadása a Megrendelés teljesítések minimális előfeltétele, ezért kötelező ezek megadása. Ha nem adja meg az adatokat, nem tud regisztrálni a Weboldalon.

Adatok törlésének módja
A lent meghatározott időtartam elteltével automatikusan.

A kezelt személyes adatok köre
Az igénylő neve, igénylő címe, igénylő telefonszáma, igénylő email címe, igénylő személyazonosító okmányának száma, adminisztratív kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma, emailje, domain rendelésnél a választott domain név.
WHOIS adatbázis (és a meghirdetett domainek) nyilvános adatai: névszerver, regisztráció és módosítás időpontja, technikai kapcsolattartó email címe
Az adatkezelés az Önnel a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltétele teljesítéséhez szükséges

Az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés az Önnel a Weboldal használatára és a Szolgáltatások igénybevételére kötött Általános Szerződési Feltételek, és a Domain Regisztrációs Szabályzat teljesítéséhez szükséges, vagy az Általános Szerződési Feltételek /Megrendelés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) b) pontja)
Az adatkezelés időtartama
A Domain regisztráció megszűnésétől számított 5 évig kezeljük az adatait, tekintettel arra, hogy ennyi időn belül merülhet fel a Megrendeléssel kapcsolatos polgári jogi igény, így az adatok visszakereshetők maradnak.
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Nyilvántartó:  ISZT INTERNET SZOLGÁLTATÓK Hálózati Koordinációs Központja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.)

 

 

Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

Kinek az adatait kezeljük?
Fizetési kötelezettséggel járó szolgáltatásra Megrendelést leadó Felhasználók adatai

Miért kezeljük ezeket az adatokat (jogalap)?
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok nyilvántartása

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat?
Ezen adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása kötelező. Ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk a Megrendelését feldolgozni.

Adatok törlésének módja
Ezeknek az adatoknak a törlése a törvényi határidő lejártával automatikus, a határidő lejárta előtt pedig nem lehetséges.

A kezelt személyes adatok köre
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon kötelezően szereplő adatok: Név, Cím
Az adatkezelés jogalapja
Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1)-(2) bekezdései alapján (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c) pontja).
Az adatkezelés időtartama
a kiállítástól számított 8 évig
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Számviteli bizonylatok könyvelése céljából, írásbeli szerződés alapján könyveléssel kapcsolatos adatkezelés céljából továbbítjuk adatait. 
Adatkezelő: Gold Medal Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 46., info@gmedal.hu, +36 1 353-2028)

 

 

Panaszkezeléshez, ügyfélszolgálati ügyintézéshez kapcsolódó adatkezelés

Kinek az adatait kezeljük?
Panaszt benyújtó, vagy ügyfélszolgálatot igénybe vevő (Pl. szolgáltatás iránt érdeklődő), incidenst bejelentő, alternatív vitarendezési fórumot igénybe vevő Felhasználók

Miért kezeljük ezeket az adatokat (jogalap)?
Az Ön és megrendelésének, ügyének beazonosítása, a panaszok, ügyek kivizsgálása, megoldása és a kapcsolódó eljárások céljából

Mi történik, ha nem adja meg az adatokat?
A
z adatok megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, azok megadása kötelező a panasz felvételéhez. Ha Ön nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk felvenni a panaszát, vagy az ügyét intézni.

Adatok törlésének módja
Ezeknek az adatoknak a törlése a törvényi határidő lejártával automatikus, a határidő lejárta előtt pedig nem lehetséges.

A kezelt személyes adatok köre
A panaszkezeléshez, ügyintézéshez elengedhetetlenül szükséges személyes adatok. Név, e-mail cím, igénybe vett szolgáltatás, domain név
Az adatkezelés jogalapja
Az adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A § (7) bekezdése alapján (Általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) c) pontja).
Az adatkezelés időtartama
Panaszok esetén: a jegyzőkönyvek kiállításától (panasz ügyintézés megkezdésétől), számított 5 évig (jogszabályi határidő).
Incidenst bejelentőknél: 5 év Alternatív vitarendezést igénybe vevőknél: 5év
Az adatok megismerésére jogosult személyek köre
Alternatív vitarendezést igénybe vevők adatai az Infomadiator Informatikai Felhasználóvédelmi Irodának, az aktuális regisztrációs döntnök(ök)nek vagy tanácsadó testületnek kerülnek átadásra.

 

 

Nyilvánosként feltöltött adatok

Nyilvánosként feltöltött adatok: A Felhasználó által nyilvánosként feltöltött adatokat (pl. WHOIS-ban megtalálható adatok) az Adatkezelő a feltöltés módjának megfelelően a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.
Nyilvános WHOIS adatai:névszerver, regisztráció és módosítás időpontja, technikai kapcsolattartó email címe
Nyilvános meghirdetés: A delegálás törlését egyes esetekben 60 nap türelmi idő előzi meg, amely türelmi idő alatt a domain a törlés előtti parkolásban váró domainek nyilvános listáján meghirdetésre kerül, a nyilvános meghirdetés adatai megegyeznek a WHOIS adatokkal.

Közösségi vagy más megosztó weboldalak: Amennyiben a Felhasználó hozzájárul önkéntesen megadott adatainak egyéb weboldalakon való megosztásához is, azzal egyúttal tudomásul veszi, hogy az egyéb weboldalakra azok saját adatvédelmi szabályzatai vonatkoznak, amelyekkel kapcsolatban az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

 

 

ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Általános adatbiztonsági intézkedések

 •  A személyes adatok kezelésére feljogosított munkavállalók titoktartási kötelezettséget vállaltak.
 • Csak az illetékes munkavállalók férhetnek hozzá az adatkezeléssel érintett informatikai rendszerekhez.
 • Harmadik felek személyes adatokhoz való hozzáférésének biztosítása ellenőrzött módon történik.
 • Társaság munkavállalói a Társaság számítógépes infrastruktúráját csak rendeltetésszerűen használhatják. Az eszközöket csak a munkaköri, feladatköri leírásban részletezett tevékenységekre használhatják.
 • A felhasználóknak az általuk karbantartott adatokat, fájlokat és adatbázisokat védeniük kell technikai és egyéb hibákból eredő károsodás ellen.
 • Egyed  gépeken vírusirtó és behatolás védő szoftver van. A gépeken kritikus adatok (személyi, az Társaság működésére vonatkozó) állományok csak átmenetileg tárolhatók. A szükséges feladatok elvégzése után az adatokat a hálózatra kell menteni.

 

 Fizikai hozzáféréssel kapcsolatos adatvédelmi intézkedések

 • Az Adatkezelőnél biztosított azon területek fizikai védelme, ahol olyan adathordozók találhatók, amelyeken személyes adatokat tárolnak.
 • A szerverteremben biztonsági riasztó- és tűzvédelmi rendszer működik távfelügyelettel, amely a munkaidő után is biztosítja a betörés elleni védelmet- és a tűzvédelmet.
 • Az adatfájlokat, dokumentumokat és adatbázisokat az adathordozó sérülésének veszélye miatt több különböző adathordozón kell tárolni.
 • Meghibásodás esetén a rendszergazdát értesíteni kell

 

 Központi rendszer védelmével kapcsolatos intézkedések

 • A központi rendszert a külső behatolások ellen a Rendszergazda által folyamatosan frissített tűzfal védi.
 • A levelezési rendszert külön naponta frissített vírusirtó védi.
 • A központi rendszert központi, naponta frissülő vírusirtó védi.
 • A forgalmat folyamatosan ellenőrzik.
 • A hálózati jelszavakat úgy kell megválasztani, hogy azokat ne lehessen kitalálni (a jelszó nem lehet nyelvhelyesen leírt, értelmes szó vagy nem kötődhet a felhasználó személyéhez);
 • A jelszavakat nem szabad mások tudomására hozni
 • A jelszavakat ajánlatos legalább háromhavonta cserélni;
 • A hálózatba beléptetett terminált, munkaállomást nem szabad kilépés nélkül elhagyni
 • A felhasználónak tilos más felhasználók erőforrásait illetéktelenül használni;
 • Tilos a hálózati erőforrásokat védő technikai korlátozások feltörése, más felhasználók jelszavainak megszerzése;
 • Tilos a rendszer, és más felhasználók adatait, fájljait – engedély nélkül - másolni, törölni vagy módosítani.

 

 

ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS

Az Adatkezelő az Általános adatvédelmi rendelet(GDPR) 32. cikkének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Általános adatvédelmi rendelet, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő a megfelelő szintű adatbiztonságot a következő módon garantálja:

Ilyenek többek között, de nem kizárólagosan:

 • biztonságos technikai környezetben tároljuk a Felhasználó adatait, azokat a nyilvánosság számára nem tesszük elérhetővé
 • a Felhasználók adataihoz csak megfelelő azonosítás után férhetnek hozzá az erre feljogosított munkatársak, és csak ők
 • TLS titkosított adatátvitelt használunk
 • az adatok kezelésénél https protokollt használ az Adatkezelő, így titkosított kapcsolaton keresztül kommunikál a Felhasználó és szerver
 • az adatokat saját szervereinket tároljuk

 

Adatokkal kapcsolatos incidens

Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos incidens történik, az Adatkezelő a tudomásszerzés után mindent megtesz a kockázatok csökkentése érdekében. Amennyiben az Ön adataival kapcsolatos olyan esemény történik, ami az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozója) által megtett védelmi intézkedések ellenére valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, erről az eseményről késedelem nélkül ingyenesen tájékoztatjuk Önt és az illetékes hatóságot.

 

 

ADATTOVÁBBÍTÁS

Együttes adatkezelés: ha Ön olyan megrendelést ad le, amely .hu domain regisztrációt is tartalmaz, akkor adatait a Domain Regisztrációs Szabályzat (DRSZ) szerint továbbítjuk a Nyilvántartónak, aki szintén kezelni fogja az Ön adatait annak érdekében, hogy a Megrendelést teljesíthessük. Nyilvántartó személye:

ISZT INTERNET SZOLGÁLTATÓK Hálózati Koordinációs Központja Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.)

Adatfeldolgozók: Az Adatkezelő által kezelt adatok az Adatkezelő megbízása alapján adatfeldolgozóknak kerülnek átadásra.

A jelenlegi adatfeldolgozók neve és elérhetősége, az adatfeldolgozás, adatátadás vagy továbbítás célja:

Számviteli bizonylatok könyvelése céljából, írásbeli szerződés alapján könyveléssel kapcsolatos adatkezelés céljából továbbítjuk adatait. 
Adatkezelő: Gold Medal Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 46., info@gmedal.hu, +36 1 353-2028)

OTP Simple Bankkártyás fizetés

OTP Simple Bankártyás fizetés esetén az adatkezelő által a speedpc.hu oldal felhasználói adatbázisában tárolt, alább felsorolt személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám és számlázási cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg.

 

 

COOKIEK

Ahogy a legtöbb weboldalon, úgy speedpc.hu weboldalon is használunk cookie-kat, melyek többek között statisztikai célú (nem személyhez kötött) információt gyűjtenek, felhasználásra kerülnek pl. az online bevásárlókosarak használatakor, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

Session cookie-k

Adatkezelés célja: A honlap megfelelő működésének biztosítása
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

 
Google Analytics cookie-k
Adatkezelés célja: Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.
A Google Analytics sütiket arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

Tiltás Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Bővebb információk:

Bővebben a  Google Analyticsről: A Weboldal látogatottsági adatait a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika („Google Analytics”) webanalitikai szolgáltatás igénybevételével méri az Adatkezelő. A Google Analytics főleg belső cookie-k alapján állít össze jelentést a Google Analytics-ügyfelek webhelyein tapasztalt felhasználói interakciókról. A Google Analytics Hirdetési funkciói a Google-hirdetési cookie-k segítségével aktiválhatók– például a remarketing – a Google Display Hálózat olyan termékeire vonatkozóan, mint például az AdWords. Minden számítógép és eszköz, amely az internethez kapcsolódik, egyedi számot kap, ezt nevezzük IP-címnek (internetprotokoll-cím). Az ilyen számokat országok szerinti blokkokban osztják ki, egy IP-cím gyakran felhasználható annak az országnak, államnak/megyének és városnak az azonosítására, ahonnan a számítógép az internetre kapcsolódik. Mivel az internet működési elve miatt a webhelyek IP-címeket használnak, ezért a webhelyek tulajdonosai megismerhetik felhasználóik IP-címét még abban az esetben is, ha nem használják a Google Analytics szolgáltatást. A Google Analytics azonban csak azért gyűjti a webhely felhasználóinak az IP-címét, hogy megóvja a szolgáltatás biztonságát, illetve hogy a webhelytulajdonosok képet alkothassanak arról, hogy látogatóik a világ mely tájáról érkeznek (ezt „IP szerinti földrajzihely-meghatározásnak” is nevezik). A Google az adatokat a hagyományos fájlrendszerek vagy adatbázisok helyett teljesítményre optimalizált, kódolt formátumban tárolja. Az adatokat a hozzáférés megnehezítése és a redundancia miatt több fizikai és logikai köteten osztja el, hogy így elejét vegye az adatokkal való visszaélésnek. A Google alkalmazásai több helyre elosztott környezetben futnak. Az egyes ügyfelek adatait nem egyetlen gépen vagy gépcsoporton elkülönítve tartja, hanem a Google összes ügyfelének adatait (ügyfelek, vállalkozások, sőt a Google saját adatait) vegyesen, a Google számos homogén gépéből álló és a Google adatközpontjaiban elhelyezett, megosztott infrastruktúrában szétosztva tárolja. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: https://policies.google.com/privacy?hl=hu. Lehetősége van arra is, hogy leiratkozzon a Google Analytics nyomon követéséről a jövőben, amennyiben letölti a Google Analytics Opt-out Browser Addon alkalmazást és azt telepíti a jelenlegi böngészőjéhez: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .  Bővebben: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu 

Amennyiben további információra van szüksége a Google cookie-kkal kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségen talál bővebb tájékoztatást: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

 

HotJar használata

Annak érdekében, hogy a Webhelyet felhasználóink elvárásaihoz tudjuk igazítani, a Hotjar Ltd. rendszerét alkalmazzuk, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használjuk. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a Webhely látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem.

Ezzel összefüggésben az Ön böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerül feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out

 

 


AZ ÜGYFELEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

 

 Ön a következő információkhoz férhet hozzá az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

- milyen adatokat kezelünk Öntől;

- milyen célból kezeljük az Ön adatait;

- meddig kezeljük az adatokat;

- kik kapták meg vagy fogják megkapni az Ön személyes adatait;

- EU-n kívüli vagy nemzetközi adatkezelésnél az adatkezelés garanciái;

- ha nem nekünk adta meg az adatait, akkor kitől kaptuk meg őket;

- automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, az alkalmazott logikára vonatkozó információk, az adatkezelés jelentősége, és Önre vonatkozó következményei;

-a z Ön jogai és jogorvoslati lehetősége az adatkezeléssel kapcsolatban.

 

Helyesbítés
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törlés
Ön kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak törlését, ha:

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük

- Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

- Ön tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre

- a személyes adatokat jogellenesen kezeltük

- a jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell az adatokat

- közvetlenül gyermekeknek kínált szolgáltatások vonatkozásában.

Elfeledtetés
Ha a fentiek értelmében Ön kérheti az adatainak törlését, és az Ön személyes adatát nyilvánosságra hoztuk, akkor megtesszük a tőlünk elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Felhívjuk figyelmét, hogy nem tudjuk teljesíteni törlési kérelmét, ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek az adatok, vagy ezzel korlátoznánk a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jogot, vagy a ránk vonatkozó jogszabályi kötelezettség (illetve közérdek, tudományos, kutatási vagy statisztikai cél) a törlési kéréssel ellentétes kötelezettséget ír elő számunkra.

Korlátozás
A korlátozás azt jelenti, hogy az ilyen személyes adatokat csak tárolhatjuk, illetve csak az Ön hozzájárulásával kezelhetjük (kivéve a jogi igények előterjesztését, érvényesítését vagy védelmét, más személyek jogainak védelmét vagy a fontos közérdeket). Ön jogosult kérni az adatai kezelésének korlátozását, ha

- Ön szerint nem pontosak az adatok, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely alatt ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát
- az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
- nekünk már nincs szükségünk a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
- ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben

A helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról mindazokat tájékoztatjuk, akikkel közöltük a személyes adatokat, kivéve, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az ilyen címzettek listáját Ön -kérésére- megkaphatja.

Adatok hordozhatósága
Önnek joga van arra, hogy a mi rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait megkapja, illetve, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul és automatizált módon történik. A hordozás nem sértheti mások jogait és szabadságait, vagy a törléshez (elfeledtetéshez) való jogot.

Ön kérheti azt is, hogy az Adatkezelő a személyes adatokat közvetlenül továbbítsa az új szolgáltatónak, ha ez technikailag megvalósítható.

Tiltakozás
Ön minden olyan adatkezelés okán tiltakozhat, amely az Adatkezelő jogos érdeke (vagy közérdek) alapján történik. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, mi pedig a tiltakozás után nem kezelhetjük tovább az adatokat.

Profilalkotás
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintene. Kivéve, ha Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges, ha Ön kifejezetten hozzájárul ehhez, vagy jogszabály lehetővé teszi a döntést az Ön jogainak, érdekeinek védelme mellett, azonban ekkor Önnek joga van az Adatkezelőtől emberi beavatkozást kérni, álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

 

Jogérvényesítés
A Felhasználó jogérvényesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), valamint a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) alapján lehetséges. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz vagy panasszal a felügyeleti hatósághoz fordulhat.
Panaszt az Ön szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam felügyeleti hatóságánál kell nyújthat be, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése sérti az Általános Adatvédelmi Rendeletet. A felügyeleti hatóság Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400. A felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, vagy, ha a hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, Ön bírósági jogorvoslatra jogosult. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult. A bírósági eljárást az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezeltük és így megsértettük az Ön jogait, Ön bírósághoz fordulhat a jogsértés miatt. A bírósági eljárást az Adatkezelő (vagy az adatfeldolgozó) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

 


HATÁLYOS JOG, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóra a magyar jog az irányadó.

Amennyiben az Ön országa szerinti hatályos jogszabályok a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknál szigorúbb szabályokat rendelnek a felek részére, Ön köteles azoknak eleget tenni. Ön azonban tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő felelősségét a jelen Adatkezelési Tájékoztatóra irányadó jog szerinti jogszabályok alapozzák meg, és felelősségét a vonatkozó jogszabályok és bírósági döntések alapján lehetséges legteljesebb mértékig kizárja a Felhasználó országa szerinti rendelkezések be nem tartásáért.

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban szereplő fejezetcímek csupán a tájékoztatást szolgálják, önmagukban nem elegendőek az adatkezelések megértéséhez.

Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) amelynek hatályos szövege itt tekinthető meg: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Ektv.”), amelynek hatályos szövege amelynek hatályos szövege a következő linken keresztül érhető el: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0100108.tv

Amennyiben olyan kérdése lenne, melyre a jelen Adatkezelési Tájékoztató nem nyújtott egyértelmű választ, kérjük, írja meg az info@speedpc.hu e-mail címre.